Công việc của người kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Công việc của một kế toán trưởng trong doanh nghiệp thực tế phải làm những gì? Xin chia sẻ với các bạn Những công việc của kế toán trưởng phải làm: Trách nhiệm và quyền lợi của kế toán trưởng.

 

1.Trách nhiệm công việc kế toán trưởng:

– Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

– Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

– Tổ chức việc kiểm kê các khoản tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp;

– Lập bảng cân đối kế toán cũng như các báo cáo tài chính;

– Quy định về kiểm tra, thanh tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu;

– Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

– Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

– Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

2.Quyền hạn:

– Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.

– Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .

– Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

– Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.

–  Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc  xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.

3. Để làm tốt công việc Kế toán trưởng các bạn cần biết rõ:

– Luật kế toán

– Quy định, lệnh, quyết định hoặc các thông tư, nghị định khác của các cơ quan chức năng có liên quan đến kế toán cũng như các lĩnh vực khác như luật, tài chính, thuế, nội quy về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, quy định về nghiệp vụ kế toán cũng như quy chuẩn đạo đức hành nghề của nhân viên kế toán, quy trình lập hồ sơ chứng từ, tài liệu kế toán, quyết toán;

– Phương pháp phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp, quy trình tiếp nhận, xử lý, lưu giữ và phân bố nguồn tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp;

– Quy định về quyết toán với khách hàng, các cơ quan, tổ chức tín dụng, phương pháp tính thuế thu nhập đối với cá nhân, tổ chức;

– Kỹ năng sử dụng máy tính cũng như các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho mục đích công việc;

– Áp dụng kiến thức tiên tiến của thế giới cho việc nâng cao và hoàn thiện nguồn kiến thức của mình…

Chúc các bạn thành công!

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

You May Also Like

About the Author: ketoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *